STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

STYPENDIA MOTYWACYJNE

 

Programem stypendialnym w ramach Projektu NANO objęci są studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Inżynieria materiałowa rekrutowani w roku akademickim 2012/2013.

Przyznawanie stypendium przebiega zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium motywacyjnego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Projekcie. Na pierwszym roku studiów stypendia będą przyznane z listy rankingowej opracowywanej na podstawie wyników z matematyki i fizyki uzyskanych na maturze. Stypendium otrzyma 33 studentów I roku. Od II roku liczba przyznawanych stypendium będzie maleć. Stypendia przyznawane będą na kolejny semestr z listy rankingowej opracowywanej w oparciu o postępy w nauce (na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z egzaminów i zaliczeń) odnotowane w poprzednim semestrze. Z każdym studentem pobierającym stypendium zawierana jest umowa.

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w projekcie NANO

Umowa o wypłatę stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego 01.10.2013