STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

STAŻE

Studentki i studenci uczestniczący w projekcie NANO są objęci programem staży dostosowanym do tematyki pracy dyplomowej związanej z profilem przedsiębiorstwa. Wdrożenie praktycznych elementów kształcenia poprzez połączenie wiedzy teoretycznej nabywanej w czasie studiów z umiejętnościami praktycznymi podczas staży w przedsiębiorstwach umożliwi  uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego i pozwoli na szybkie wejście na rynek pracy.

Studenci będą mogli skorzystać ze staży, za które otrzymają wynagrodzenie.

Zakres i program staży uzgodniony zostanie bezpośrednio z pracodawcami. Jako opiekunowie staży będą wyznaczani w firmach specjaliści posiadający doświadczenie w pracy w danym przedsiębiorstwie. Monitoring staży będzie odbywał się na bieżąco,  również na bieżąco gromadzone będą informacje od pracodawców w sprawie poziomu dopasowania absolwentów do ich potrzeb.

 

Staże studenckie w placówkach badawczych i przedsiębiorstwach przemysłowych

W ramach projektu NANO zostały zaplanowane krajowe staże studenckie po 5 semestrze studiów (okres stażu: 3 m-ce ciągle lub realizowane w trybie 2 dni tygodniowo w równoważnej ilości godzin). Każdy student będzie miał indywidualnego opiekuna – pracownika zakładu pracy, dla którego również jest przewidziane wynagrodzenie. Programem stażowym zostanie objętych 30 studentów. Kwalifikacja będzie prowadzona z list rankingowych uwzględniających wyniki nauczania.

 

Staże zagraniczne w wiodących ośrodkach akademickich i zakładach pracy

W celu podniesienia kompetencji zawodowych zaplanowano jednosemestralne staże na III roku studiów w wiodących ośrodkach, np. TU Monachium, Autonomous University of Madryt, Philips. Każdy student będzie miał indywidualnego opiekuna – pracownika danego ośrodka, dla którego również jest przewidziane wynagrodzenie. Miejsc stażowych jest  dla co najwyżej 4 studentów. Kwalifikacja stażystów będzie prowadzona z list rankingowych uwzględniających wyniki nauczania z okresu studiów. 

Regulamin staży krajowych

Lista zakładów pracy, które zgłosiły się do programu stażowego w ramach projektu NANO